Ekumenický4. Mojžišova22,21

4. Mojžišova 22:21

Numeri

Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami.


Verš v kontexte

20 V noci prišiel Boh k Bileámovi a po­vedal mu: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti po­viem. 21 Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami. 22 Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými.

Evanjelický

21 Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi.

Ekumenický

21 Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami.

Bible21

21 Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček