Roháček4. Mojžišova22,22

4. Mojžišova 22:22

Numeri

Ale hnev Boží sa roz­pálil pre­to, že išiel. A an­jel Hos­podinov sa po­stavil do ces­tu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej os­lici, a jeho dvaja služob­níci s ním.


Verš v kontexte

21 A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými. 22 Ale hnev Boží sa roz­pálil pre­to, že išiel. A an­jel Hos­podinov sa po­stavil do ces­tu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej os­lici, a jeho dvaja služob­níci s ním. 23 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, a že má svoj meč vy­tasený vo svojej ruke, os­lica sa uhla z ces­ty a išla poľom. A Balám bil os­licu, aby ju uhnul na ces­tu.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale hnev Boží sa roz­pálil pre­to, že išiel. A an­jel Hos­podinov sa po­stavil do ces­tu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej os­lici, a jeho dvaja služob­níci s ním.

Evanjelický

22 Avšak Boží hnev vzplanul, že pred­sa šiel, a an­jel Hos­podinov sa mu po­stavil do ces­ty ako protiv­ník, kým jaz­dil na svojej os­lici, a obaja jeho sluhovia boli s ním.

Ekumenický

22 Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.

Bible21

22 Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky.