Evanjelický4. Mojžišova22,21

4. Mojžišova 22:21

Numeri

Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi.


Verš v kontexte

20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti po­viem! 21 Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi. 22 Avšak Boží hnev vzplanul, že pred­sa šiel, a an­jel Hos­podinov sa mu po­stavil do ces­ty ako protiv­ník, kým jaz­dil na svojej os­lici, a obaja jeho sluhovia boli s ním.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými.

Evanjelický

21 Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi.

Ekumenický

21 Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami.

Bible21

21 Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři.