RoháčekMatúš14,36

Matúš 14:36

Evanjelium podľa Matúša

a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa as­poň dot­kli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.


Verš v kontexte

34 A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta. 35 A keď ho po­znali mužovia toho mies­ta, roz­pos­lali pos­lov po celom tom okolí, a podonášali mu všet­kých, ktorí sa zle mali, 36 a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa as­poň dot­kli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

36 a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa as­poň dot­kli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.

Evanjelický

36 a prosili Ho, aby sa Mu smeli dot­knúť čo aj len lemu plášťa. A všet­ci, ktorí sa Ho dot­kli, boli za­chránení.

Ekumenický

36 Prosili ho, aby sa smeli dot­knúť as­poň ob­ruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dot­kli, ozdraveli.

Bible21

36 a pro­si­li ho, aby se smě­li aspoň do­tknout cípu jeho rou­cha. A kdoko­li se ho do­tkl, byl uz­dra­ven.