RoháčekMatúš14,35

Matúš 14:35

Evanjelium podľa Matúša

A keď ho po­znali mužovia toho mies­ta, roz­pos­lali pos­lov po celom tom okolí, a podonášali mu všet­kých, ktorí sa zle mali,


Verš v kontexte

34 A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta. 35 A keď ho po­znali mužovia toho mies­ta, roz­pos­lali pos­lov po celom tom okolí, a podonášali mu všet­kých, ktorí sa zle mali, 36 a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa as­poň dot­kli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

35 A keď ho po­znali mužovia toho mies­ta, roz­pos­lali pos­lov po celom tom okolí, a podonášali mu všet­kých, ktorí sa zle mali,

Evanjelický

35 Keď Ho ľudia toho kraja po­znali, rozo­slali po­slov po celom okolí; i prinášali k Nemu všet­kých chorých

Ekumenický

35 Obyvatelia toho kraja ho spoz­nali a roz­chýrili to po celom okolí. Nato k nemu prinášali všet­kých chorých.

Bible21

35 Místní ho po­zna­li a ro­ze­s­la­li po­s­ly po ce­lém oko­lí. Při­nes­li k ně­mu všech­ny ne­mo­cné