RoháčekMatúš14,34

Matúš 14:34

Evanjelium podľa Matúša

A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta.


Verš v kontexte

33 A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží! 34 A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta. 35 A keď ho po­znali mužovia toho mies­ta, roz­pos­lali pos­lov po celom tom okolí, a podonášali mu všet­kých, ktorí sa zle mali,

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

34 A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta.

Evanjelický

34 Keď sa pre­plavili, prišli do Genezaretu.

Ekumenický

34 Keď sa pre­plavili na druhý breh, za­kot­vili pri Genezarete.

Bible21

34 Když se přeplavi­li, přis­tá­li u Gene­za­retu.