RoháčekMatúš14,19

Matúš 14:19

Evanjelium podľa Matúša

A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom.


Verš v kontexte

18 A on im povedal: Dones­te mi ich sem! 19 A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom. 20 A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom.

Evanjelický

19 Po­tom kázal zá­stupom sad­núť si do trávy, vzal tých päť chlebov a obe ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom.

Ekumenický

19 Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom.

Bible21

19 Ne­chal zástup po­sa­dit na trávě, vzal těch pět chle­bů a dvě ry­by, vzhlé­dl k ne­bi, požeh­nal, lá­mal a dával ty chle­by učedníkům a učedníci zástupům.