RoháčekMalachiáš2,15

Malachiáš 2:15

A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very.


Verš v kontexte

14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy. 15 A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very. 16 Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ako i toho, k­to pokrýva ukrut­nosťou svoje rúcho, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre­to sa chráňte vo svojom duchu a nerob­te ne­ver­ne!

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very.

Evanjelický

15 Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vy­hľadáva? Po­tom­stvo od Boha! Pre­to daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa manžel­ke svojej mlados­ti!

Ekumenický

15 Či on ne­ut­voril jed­notu s časťou Ducha? O čo má teda v tejto jed­note ísť? O Božie po­tom­stvo. Pre­to daj­te po­zor na seba, ne­spreneveruj­te sa žene svojej mlados­ti.

Bible21

15 Ne­uči­nil dva jedním? Měl pře­ce du­cha na­zbyt. Pro­č tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraň­te se te­dy, abys­te ne­by­li ne­věrní manžel­ce svého mládí.