Bible21Malachiáš2,15

Malachiáš 2:15

Ne­uči­nil dva jedním? Měl pře­ce du­cha na­zbyt. Pro­č tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraň­te se te­dy, abys­te ne­by­li ne­věrní manžel­ce svého mládí.


Verš v kontexte

14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy! 15 Ne­uči­nil dva jedním? Měl pře­ce du­cha na­zbyt. Pro­č tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraň­te se te­dy, abys­te ne­by­li ne­věrní manžel­ce svého mládí. 16 Nenávi­dím roz­vod! praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le. Nenávi­dím ho jako plášť po­třísněný nási­lím, praví Hos­po­din zástupů. Chraň­te se tedy a ne­buď­te ne­věrní.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very.

Evanjelický

15 Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vy­hľadáva? Po­tom­stvo od Boha! Pre­to daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa manžel­ke svojej mlados­ti!

Ekumenický

15 Či on ne­ut­voril jed­notu s časťou Ducha? O čo má teda v tejto jed­note ísť? O Božie po­tom­stvo. Pre­to daj­te po­zor na seba, ne­spreneveruj­te sa žene svojej mlados­ti.

Bible21

15 Ne­uči­nil dva jedním? Měl pře­ce du­cha na­zbyt. Pro­č tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraň­te se te­dy, abys­te ne­by­li ne­věrní manžel­ce svého mládí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček