RoháčekMalachiáš2,11

Malachiáš 2:11

Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.


Verš v kontexte

10 Či azda ne­máme všet­ci jed­ného a toho is­tého Otca? Či nás ne­stvoril jeden a ten is­tý silný Bôh? Prečo po­tom robíme ne­ver­ne každý voči svoj­mu bratovi, aby sme poškv­rňovali sm­luvu svojich ot­cov? 11 Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha. 12 Hos­podin nech vy­plieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, od­povedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obet­ný dar obil­ný Hos­podinovi Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.

Evanjelický

11 Vierolom­ne koná Júda a ohav­nosť sa deje v Iz­raeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znes­vätil svätyňu Hos­podinovu, ktorú On miluje.

Ekumenický

11 Vierolom­ne koná Júda, ohav­nosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znes­vätil svätyňu, ktorú Hos­podin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božs­tva.

Bible21

11 Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha.