RoháčekLukáš9,37

Lukáš 9:37

Evanjelium podľa Lukáša

A stalo sa na­sledujúceho dňa, keď sišli s vr­chu, že sa stretol s ním veliký zá­stup.


Verš v kontexte

36 A medzi­tým, čo za­vznel ten hlas, na­chádzal sa Ježiš zase len sám. A oni mlčali o veci a ne­povedali v tých dňoch ni­komu ničoho o tom, čo videli. 37 A stalo sa na­sledujúceho dňa, keď sišli s vr­chu, že sa stretol s ním veliký zá­stup. 38 A hľa, muž zo zá­stupu zvolal a po­vedal: Ó, Učiteľu, prosím ťa, vzhliad­ni na môj­ho syna, lebo je mojím jed­norodeným.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

37 A stalo sa na­sledujúceho dňa, keď sišli s vr­chu, že sa stretol s ním veliký zá­stup.

Evanjelický

37 Na­sledujúceho dňa, keď (Ježiš) zo­stúpil z vr­chu, stretol sa s Ním veľký zá­stup.

Ekumenický

37 Na druhý deň zo­stúpili z vrchu. V ústrety mu prišlo množs­tvo ľudí.

Bible21

37 Když pak druhý den se­stou­pi­li z ho­ry, vy­š­la mu na­pro­ti velká spous­ta li­dí.