RoháčekLukáš9,38

Lukáš 9:38

Evanjelium podľa Lukáša

A hľa, muž zo zá­stupu zvolal a po­vedal: Ó, Učiteľu, prosím ťa, vzhliad­ni na môj­ho syna, lebo je mojím jed­norodeným.


Verš v kontexte

37 A stalo sa na­sledujúceho dňa, keď sišli s vr­chu, že sa stretol s ním veliký zá­stup. 38 A hľa, muž zo zá­stupu zvolal a po­vedal: Ó, Učiteľu, prosím ťa, vzhliad­ni na môj­ho syna, lebo je mojím jed­norodeným. 39 A hľa, duch ho po­chytáva a zrazu kričí a tr­há ho sem a ta s penami a ťažko od­chádza od neho lom­cujúc ním.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

38 A hľa, muž zo zá­stupu zvolal a po­vedal: Ó, Učiteľu, prosím ťa, vzhliad­ni na môj­ho syna, lebo je mojím jed­norodeným.

Evanjelický

38 A hľa, muž zo zá­stupu zvolal: Maj­stre, prosím Ťa, po­zri sa mi na syna, veď je môj jediný.

Ekumenický

38 Tu akýsi muž zo zá­stupu vy­kríkol: Učiteľ, prosím ťa, po­zri na môj­ho syna, moje jediné dieťa!

Bible21

38 Vtom je­den muž z davu vy­kři­kl: „­Mis­tře, pro­sím tě, smi­luj se nad mým synem – mám jenom je­ho!