RoháčekLukáš21,36

Lukáš 21:36

Evanjelium podľa Lukáša

Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka.


Verš v kontexte

35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka. 37 A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka.

Evanjelický

36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka.

Ekumenický

36 Pre­to bed­lite celý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li unik­núť všet­kému, čo má prísť, a po­staviť sa pred Syna človeka.

Bible21

36 Pro­to vž­dy bdě­te a mod­lete se, abys­te byli hodni uniknout vše­mu, co při­jde, a moh­li stanout před Synem člověka.“