RoháčekLukáš21,35

Lukáš 21:35

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.


Verš v kontexte

34 A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň. 35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.

Evanjelický

35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi.

Ekumenický

35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme.

Bible21

35 jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi.