RoháčekLukáš21,37

Lukáš 21:37

Evanjelium podľa Lukáša

A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom.


Verš v kontexte

36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka. 37 A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom. 38 A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

37 A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom.

Evanjelický

37 Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový.

Ekumenický

37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vy­chádzal von a zdržiaval sa na vr­chu, ktorý sa volá Olivový.

Bible21

37 Tak­to ve dne učíval v chrámě, ale večer od­cházel a no­coval na hoře zvané Olivetská.