RoháčekLukáš21,16

Lukáš 21:16

Evanjelium podľa Lukáša

No, budú vás zrádzať i ­vlast­ní rodičia i bratia i príbuz­ní i priatelia a usmr­tia niek­torých z vás,


Verš v kontexte

15 lebo ja vám dám ús­ta a múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou ob­stáť ni­ktorí vaši protiv­níci. 16 No, budú vás zrádzať i ­vlast­ní rodičia i bratia i príbuz­ní i priatelia a usmr­tia niek­torých z vás, 17 a všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 No, budú vás zrádzať i ­vlast­ní rodičia i bratia i príbuz­ní i priatelia a usmr­tia niek­torých z vás,

Evanjelický

16 Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuz­ní a priatelia, a nie­ktorých z vás usmr­tia.

Ekumenický

16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia.

Bible21

16 Bu­dou vás zrazovat i vlastní ro­diče a bratři, příbuzní i přá­te­lé a něk­teré z vás vy­dají na smrt.