RoháčekLukáš21,11

Lukáš 21:11

Evanjelium podľa Lukáša

a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba.


Verš v kontexte

10 Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, 11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba. 12 Ale pred tým predovšet­kým vztiah­nu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vy­dávajúc vás do synagóg a do žalárov a po­vedú vás pred kráľov a p­red vladárov pre moje meno.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba.

Evanjelický

11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.

Ekumenický

11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.

Bible21

11 Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be.