RoháčekJózua23,7

Józua 23:7

tak, aby ste ne­išli medzi tie pohan­ské národy, tie, ktoré po­zos­taly s vami, a ne­pripomínaj­te si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im ne­slúžte ani sa im nek­laňaj­te.


Verš v kontexte

6 Pre­to buďte v tom veľmi sil­ní, aby ste os­tríhali a činili všet­ko, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, tak, aby ste sa ne­uh­li od neho ani na­pravo ani naľavo, 7 tak, aby ste ne­išli medzi tie pohan­ské národy, tie, ktoré po­zos­taly s vami, a ne­pripomínaj­te si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im ne­slúžte ani sa im nek­laňaj­te. 8 Ale Hos­podina, svoj­ho Boha, sa pri­dŕžaj­te, jako ste robili až do tohoto dňa.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

7 tak, aby ste ne­išli medzi tie pohan­ské národy, tie, ktoré po­zos­taly s vami, a ne­pripomínaj­te si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im ne­slúžte ani sa im nek­laňaj­te.

Evanjelický

7 Ne­pomiešaj­te sa s týmito národ­mi, čo ešte zo­stali medzi vami, ani mená ich bohov ne­spomínaj­te, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im a nek­laňaj­te sa im,

Ekumenický

7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te.

Bible21

7 Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te.