RoháčekJózua1,10

Józua 1:10

A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal:


Verš v kontexte

9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš. 10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal: 11 Prej­dite stredom tábora a pri­kážte ľudu po­vediac: Na­chys­taj­te si po­travy, lebo po troch dňoch prej­dete cez tento Jor­dán, aby ste vošli ta a zaujali do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, aby ste ju tedy zau­jali do dedičs­tva.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal:

Evanjelický

10 Józua pri­kázal úrad­níkom ľudu:

Ekumenický

10 Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu:

Bible21

10 Jo­zue tedy přikázal správ­cům li­du: