RoháčekJózua1,11

Józua 1:11

Prej­dite stredom tábora a pri­kážte ľudu po­vediac: Na­chys­taj­te si po­travy, lebo po troch dňoch prej­dete cez tento Jor­dán, aby ste vošli ta a zaujali do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, aby ste ju tedy zau­jali do dedičs­tva.


Verš v kontexte

10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal: 11 Prej­dite stredom tábora a pri­kážte ľudu po­vediac: Na­chys­taj­te si po­travy, lebo po troch dňoch prej­dete cez tento Jor­dán, aby ste vošli ta a zaujali do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, aby ste ju tedy zau­jali do dedičs­tva. 12 A Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho po­vedal Jozua:

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Prej­dite stredom tábora a pri­kážte ľudu po­vediac: Na­chys­taj­te si po­travy, lebo po troch dňoch prej­dete cez tento Jor­dán, aby ste vošli ta a zaujali do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, aby ste ju tedy zau­jali do dedičs­tva.

Evanjelický

11 Prej­dite táborom a pri­kážte ľudu: Na­chys­taj­te si po­travu, lebo po troch dňoch prej­dete cez ten­to Jor­dán, aby ste vošli a za­brali krajinu, ktorú vám teraz Hos­podin, váš Boh, dáva do vlast­níc­tva.

Ekumenický

11 Prej­dite cez tábor a pri­kážte ľudu: Na­chys­taj­te si po­traviny, lebo po troch dňoch prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a ob­sadili ju.

Bible21

11 „Pro­jdě­te tá­bo­rem a přikaž­te li­du: Připrav­te si jídlo na ces­tu, ne­boť po třech dnech zde pře­kročí­te Jordán, abys­te ob­sa­di­li zem, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dědictví.“