RoháčekJán8,3

Ján 8:3

Evanjelium podľa Jána

A zákon­níci a farize­ovia do­vied­li k nemu ženu, pri­stihutú v cudzoložs­tve, a po­staviac je do pro­stred­ku


Verš v kontexte

2 Ale na ús­vite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud pri­chádzal k ne­mu; a sadol si a učil ich. 3 A zákon­níci a farize­ovia do­vied­li k nemu ženu, pri­stihutú v cudzoložs­tve, a po­staviac je do pro­stred­ku 4 po­vedali mu: Učiteľu, táto žena bola pri­sti­hnutá pri skut­ku, keď cudzoložila.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A zákon­níci a farize­ovia do­vied­li k nemu ženu, pri­stihutú v cudzoložs­tve, a po­staviac je do pro­stred­ku

Evanjelický

3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu, pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve, po­stavili ju do pros­tried­ku

Ekumenický

3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve. Po­stavili ju do pros­tried­ku

Bible21

3 Znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové teh­dy přive­dli ženu přistiženou při cizo­ložství. Po­stavi­li ji do­prostřed

RoháčekJán8,3