RoháčekIzaiáš44,8

Izaiáš 44:8

Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej.


Verš v kontexte

7 A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to pred­loží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prij­de, nech im oznámia! 8 Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej. 9 Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej.

Evanjelický

8 Neľakaj­te sa a nedes­te! Či som ti to dáv­no ne­oh­lásil a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami, či jes­tvuje Boh ok­rem mňa. Niet inej Skaly; ja ne­viem o nej.

Ekumenický

8 Neboj­te sa, ne­tras­te sa! Vari som vám to už pred­tým ne­zves­toval a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami. Či jes­tvuje Boh ok­rem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej ne­viem.

Bible21

8 Ne­děs­te se, ne­zoufej­te – vž­dyť jsem vám to pře­dem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kro­mě mě? Ne, jiná Ská­la není, já o žádné ne­vím!