RoháčekIzaiáš40,27

Izaiáš 40:27

Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Iz­raelu: Moja ces­ta je skrytá pred Hos­podinom, a môj súd ta pre­chádza pop­ri mojom Bohu?


Verš v kontexte

26 Po­z­dvih­nite svoje oči k výšinám a vidz­te, kto to všet­ko stvoril? Ten, ktorý vy­vodí ich voj­sko v ­pl­nom počte, volá ich všet­ky podľa mena. Pre množs­tvo vlády a preto, že je mocný a silný, ni­ktoré ne­smie chýbať. 27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Iz­raelu: Moja ces­ta je skrytá pred Hos­podinom, a môj súd ta pre­chádza pop­ri mojom Bohu? 28 Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Iz­raelu: Moja ces­ta je skrytá pred Hos­podinom, a môj súd ta pre­chádza pop­ri mojom Bohu?

Evanjelický

27 Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

Ekumenický

27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

Bible21

27 Pro­č tedy říkáš, Jákobe, proč si, Iz­rae­li, stěžuješ: „Má ces­ta je Hos­po­di­nu ukrytá, můj Bůh si ne­všímá mých práv“?