RoháčekIzaiáš40,28

Izaiáš 40:28

Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu!


Verš v kontexte

27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Iz­raelu: Moja ces­ta je skrytá pred Hos­podinom, a môj súd ta pre­chádza pop­ri mojom Bohu? 28 Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu! 29 On dáva ustalému silu a tomu, kto ne­má vlády, hoj­ne udeľuje moci.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

28 Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu!

Evanjelický

28 Ne­vieš to? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­us­táva a ne­umd­lieva, Jeho múd­rosť ne­možno vy­stih­núť.

Ekumenický

28 Či ne­vieš? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­unaví sa, ne­us­tane, jeho múd­rosť ne­možno pre­skúmať.

Bible21

28 Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zem­ské končiny, není una­ven ani vy­čerpán – je­ho moud­rost je ne­z­měrná!