Roháček1. Mojžišova26,9

1. Mojžišova 26:9

Genesis

Vtedy po­volal Abimelech Izáka a po­vedal: Hľa, vidieť, že je to tvoja žena. Nuž, akože je to, že si hovoril: Je moja ses­tra? A Izák mu po­vedal: ­Vravel som tak preto, že som po­vedal: Aby som nezom­rel pre ňu.


Verš v kontexte

8 A stalo sa, keď tam už býval nejaký čas, že Abimelech, kráľ Filištínov, vy­zeral z obloka a videl a hľa, Izák sa po­ih­rával s Rebekou, svojou ženou. 9 Vtedy po­volal Abimelech Izáka a po­vedal: Hľa, vidieť, že je to tvoja žena. Nuž, akože je to, že si hovoril: Je moja ses­tra? A Izák mu po­vedal: ­Vravel som tak preto, že som po­vedal: Aby som nezom­rel pre ňu. 10 A Abimelech po­vedal: Čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol nie­ktorý z ľudu ležal s tvojou ženou, a bol by si na nás uviedol vinu.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy po­volal Abimelech Izáka a po­vedal: Hľa, vidieť, že je to tvoja žena. Nuž, akože je to, že si hovoril: Je moja ses­tra? A Izák mu po­vedal: ­Vravel som tak preto, že som po­vedal: Aby som nezom­rel pre ňu.

Evanjelický

9 Vtedy si Abímelech za­volal Izáka a po­vedal mu: Tak hľa, pred­sa je to tvoja žena! Ako si mohol po­vedať, že je to tvoja ses­tra? Izák mu od­povedal: Pre­tože som si po­mys­lel: Aby som pre ňu nezom­rel.

Ekumenický

9 Abímelech si pred­volal Izáka a po­vedal mu: To je určite tvoja manžel­ka. Prečo si mi teda po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Izák od­vetil: Po­vedal som to pre­to, aby som pre ňu ne­prišiel o život.

Bible21

9 Abi­me­lech si tedy Izáka za­vo­lal a ře­kl: „Vi­da, pře­ce je to tvá že­na! Pro­č jsi tedy říkal: ‚Je to má sestra‘?“ „Myslel jsem si, že bych kvů­li ní mohl zemřít,“ od­po­věděl mu Izák.