Roháček1. Mojžišova26,10

1. Mojžišova 26:10

Genesis

A Abimelech po­vedal: Čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol nie­ktorý z ľudu ležal s tvojou ženou, a bol by si na nás uviedol vinu.


Verš v kontexte

9 Vtedy po­volal Abimelech Izáka a po­vedal: Hľa, vidieť, že je to tvoja žena. Nuž, akože je to, že si hovoril: Je moja ses­tra? A Izák mu po­vedal: ­Vravel som tak preto, že som po­vedal: Aby som nezom­rel pre ňu. 10 A Abimelech po­vedal: Čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol nie­ktorý z ľudu ležal s tvojou ženou, a bol by si na nás uviedol vinu. 11 Po­tom pri­kázal Abimelech všet­kému ľudu a riekol: Kto by sa dot­knul toho človeka alebo jeho ženy, is­tot­ne zo­mrie.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

10 A Abimelech po­vedal: Čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol nie­ktorý z ľudu ležal s tvojou ženou, a bol by si na nás uviedol vinu.

Evanjelický

10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to vy­konal? Málo chýbalo, že nie­kto z ľudu ne­spal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás.

Ekumenický

10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to urobil? Ľah­ko sa moh­lo stať, že by nie­ktorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu.

Bible21

10 Abi­me­lech zvo­lal: „Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl sna­dno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uve­dl vinu!“