Roháček1. Mojžišova26,33

1. Mojžišova 26:33

Genesis

A po­menoval ju: Šeba, pre­to je meno toho mes­ta Bér-šeba, až do dnešného dňa.


Verš v kontexte

32 A stalo sa toho dňa, že prišli služob­níci Izákovi a oznámili mu o stud­ni, ktorú kopali, a po­vedali mu: Našli sme vodu. 33 A po­menoval ju: Šeba, pre­to je meno toho mes­ta Bér-šeba, až do dnešného dňa. 34 A Ezavovi bolo štyrid­sať rokov, keď si vzal ženu Juditu, dcéru Bériho Hetej­ského, a Bazematu, dcéru Elona Hetej­ského.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

33 A po­menoval ju: Šeba, pre­to je meno toho mes­ta Bér-šeba, až do dnešného dňa.

Evanjelický

33 On ju po­menoval Šebuá ; pre­to sa to mes­to volá Beér-Šeba až do dnešného dňa.

Ekumenický

33 On ju na­zval Šibea, pre­to sa to mes­to do­dnes volá Beér-Šeba.

Bible21

33 Na­zval ji tedy Ši­bea, Přísaha, a pro­to se to město až dodnes jmenuje Beer-še­ba, Stud­na přísahy.