Roháček1. Mojžišova26,19

1. Mojžišova 26:19

Genesis

A služob­níci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody.


Verš v kontexte

18 A Izák zase vy­kopal stud­ne vody, ktoré boli vy­kopali za dní Ab­raháma, jeho ot­ca, a ktoré boli za­hádzali Filištíni po smr­ti Ab­rahámovej, a po­menoval ich menami, jakými ich bol po­menoval jeho otec. 19 A služob­níci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody. 20 Ale pas­tieri z Gerára vadili sa s pas­tier­mi Izákovými a vraveli: To je naša voda. A tak na­zval meno stud­ne Esek, lebo sa vadili s ním.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

19 A služob­níci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody.

Evanjelický

19 Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žried­lo čer­stvej vody.

Ekumenický

19 Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou.

Bible21

19 Izá­kovi služebníci v tom údo­lí kopa­li a naš­li studnici pra­meni­té vo­dy.