Roháček1. Mojžišova22,1

1. Mojžišova 22:1

Genesis

A stalo sa po tých udalos­tiach, že Bôh zkúšal Ab­raháma a riekol mu: Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som.


Verš v kontexte

1 A stalo sa po tých udalos­tiach, že Bôh zkúšal Ab­raháma a riekol mu: Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som. 2 A riekol: Nože vez­mi svoj­ho syna, toho svoj­ho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Morija a obetuj ho tam v zápal­nú obeť na jed­nom z tých vr­chov, o ktorom ti po­viem. 3 A Ab­rahám vstal skoro ráno, osed­lal svoj­ho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svoj­ho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na mies­to, o ktorom mu po­vedal Bôh.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po tých udalos­tiach, že Bôh zkúšal Ab­raháma a riekol mu: Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som.

Evanjelický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som.

Ekumenický

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som.

Bible21

1 Po nějaké době se Bůh roz­ho­dl Abraha­ma vy­zkoušet. Za­vo­lal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.