RoháčekEzechiel8,14

Ezechiel 8:14

Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza.


Verš v kontexte

13 A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú. 14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza. 15 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti ako toto.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza.

Evanjelický

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány domu Hos­podinov­ho, ob­rátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

Ekumenický

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

Bible21

14 Přive­dl mě ke vcho­du se­verní brá­ny Hos­po­di­nova do­mu, a hle – seděly tam že­ny oplakávající boha Tamúze.