RoháčekEzechiel20,38

Ezechiel 20:38

A vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi protivia, a ktorí vierolom­ne od­padúvajú odo mňa; zo zeme ich po­hos­tín­stva ich vy­vediem; ale do zeme Iz­raelovej ne­voj­dú. A zviete, že ja som Hospodin.


Verš v kontexte

37 A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväz­ku sm­luvy. 38 A vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi protivia, a ktorí vierolom­ne od­padúvajú odo mňa; zo zeme ich po­hos­tín­stva ich vy­vediem; ale do zeme Iz­raelovej ne­voj­dú. A zviete, že ja som Hospodin. 39 A vy, dome Iz­raelov, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Teda len iďte a slúžte každý svojim ukydaným bohom! Ale po­tom ma is­tot­ne budete po­slúchať a nebudete viacej zne­uc­tievať meno mojej svätos­ti svojimi dar­mi a svojimi ukydanými boh­mi.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

38 A vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi protivia, a ktorí vierolom­ne od­padúvajú odo mňa; zo zeme ich po­hos­tín­stva ich vy­vediem; ale do zeme Iz­raelovej ne­voj­dú. A zviete, že ja som Hospodin.

Evanjelický

38 a vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia; vy­vediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzin­ci, ale na pôdu Iz­raela nedôj­du. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

38 No vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vy­vediem ich síce z krajiny, v ktorej žijú ako cudzin­ci, ale na pôdu Iz­raela nedôj­du. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin.

Bible21

38 Vzbouřen­ce a zrád­ce mezi vá­mi vy­třídím; vy­ve­du je ze země, ve které po­býva­li, na iz­rael­s­kou pů­du ale ne­vkročí. Tak po­zná­te, že já jsem Hos­po­din.