RoháčekEzdráš5,17

Ezdráš 5:17

A tak teraz, jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré, nech sa vy­hľadá v dome po­kladov kráľových, ktoré tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Cýra vy­daný roz­kaz staväť ten­to dom Boží, k­torý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom.


Verš v kontexte

15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te. 16 Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený. 17 A tak teraz, jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré, nech sa vy­hľadá v dome po­kladov kráľových, ktoré tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Cýra vy­daný roz­kaz staväť ten­to dom Boží, k­torý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak teraz, jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré, nech sa vy­hľadá v dome po­kladov kráľových, ktoré tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Cýra vy­daný roz­kaz staväť ten­to dom Boží, k­torý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom.

Evanjelický

17 Teraz, ak kráľ uzná za vhod­né, nech sa pát­ra v kráľov­skej po­klad­nici v Babylone, či sa tam na­chodí roz­kaz vy­daný kráľom Kýrom budovať onen dom Boží v Jeruzaleme. Nech sa nám pošle kráľovo roz­hod­nutie o tom.

Ekumenický

17 Teraz, ak kráľ uzná za dob­ré, nech sa pát­ra v kráľovskej klenot­nici tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Kýros vy­dal roz­kaz stavať Boží dom v Jeruzaleme. Nech nám teda kráľ pošle roz­hod­nutie v tejto veci!

Bible21

17 Nuže, bude-li král ráčit, ať dá vy­hledat v babylon­ském králov­ském archivu, zda král Kýros sku­tečně naří­dil stav­bu Božího domu v Je­ruzalémě. Ne­chť nám král po­tom las­kavě sdělí svou vů­li v té věci.