EkumenickýEzdráš5,17

Ezdráš 5:17

Teraz, ak kráľ uzná za dob­ré, nech sa pát­ra v kráľovskej klenot­nici tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Kýros vy­dal roz­kaz stavať Boží dom v Jeruzaleme. Nech nám teda kráľ pošle roz­hod­nutie v tejto veci!


Verš v kontexte

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál! 16 Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je. 17 Teraz, ak kráľ uzná za dob­ré, nech sa pát­ra v kráľovskej klenot­nici tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Kýros vy­dal roz­kaz stavať Boží dom v Jeruzaleme. Nech nám teda kráľ pošle roz­hod­nutie v tejto veci!

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak teraz, jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré, nech sa vy­hľadá v dome po­kladov kráľových, ktoré tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Cýra vy­daný roz­kaz staväť ten­to dom Boží, k­torý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom.

Evanjelický

17 Teraz, ak kráľ uzná za vhod­né, nech sa pát­ra v kráľov­skej po­klad­nici v Babylone, či sa tam na­chodí roz­kaz vy­daný kráľom Kýrom budovať onen dom Boží v Jeruzaleme. Nech sa nám pošle kráľovo roz­hod­nutie o tom.

Ekumenický

17 Teraz, ak kráľ uzná za dob­ré, nech sa pát­ra v kráľovskej klenot­nici tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Kýros vy­dal roz­kaz stavať Boží dom v Jeruzaleme. Nech nám teda kráľ pošle roz­hod­nutie v tejto veci!

Bible21

17 Nuže, bude-li král ráčit, ať dá vy­hledat v babylon­ském králov­ském archivu, zda král Kýros sku­tečně naří­dil stav­bu Božího domu v Je­ruzalémě. Ne­chť nám král po­tom las­kavě sdělí svou vů­li v té věci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček