RoháčekEzdráš5,16

Ezdráš 5:16

Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený.


Verš v kontexte

15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te. 16 Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený. 17 A tak teraz, jest­li sa to vidí kráľovi za dob­ré, nech sa vy­hľadá v dome po­kladov kráľových, ktoré tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Cýra vy­daný roz­kaz staväť ten­to dom Boží, k­torý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený.

Evanjelický

16 Po­tom onen Šéšbac­car šiel, položil zá­klady domu Božieho v Jeruzaleme; od­vtedy sa buduje až doteraz, ale ešte nie je hotový.

Ekumenický

16 Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je.

Bible21

16 Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“