RoháčekEzdráš5,15

Ezdráš 5:15

A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te.


Verš v kontexte

14 Ba ešte i nádoby domu Božieho, zlaté i striebor­né, ktoré bol Na­buchodonozor vy­niesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone, teda i tie vy­niesol kráľ Cýrus z chrámu v Babylone, a boly dané mužovi, menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za voj­vodu. 15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te. 16 Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te.

Evanjelický

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalem­skom chráme, lebo dom Boží sa znovu vy­buduje na pôvod­nom mies­te.

Ekumenický

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál!

Bible21

15 Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘