RoháčekEzdráš3,2

Ezdráš 3:2

V­tedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šeal­tielov, i jeho bratia a vy­stavili ol­tár Boha Iz­raelov­ho, aby obetovali na ňom zápal­né obeti, jako je na­písané v zákone Mojžiša, muža Božieho.


Verš v kontexte

1 A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema. 2 V­tedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šeal­tielov, i jeho bratia a vy­stavili ol­tár Boha Iz­raelov­ho, aby obetovali na ňom zápal­né obeti, jako je na­písané v zákone Mojžiša, muža Božieho. 3 A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 V­tedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šeal­tielov, i jeho bratia a vy­stavili ol­tár Boha Iz­raelov­ho, aby obetovali na ňom zápal­né obeti, jako je na­písané v zákone Mojžiša, muža Božieho.

Evanjelický

2 Po­tom po­vs­tal Jéšúa, syn Jócádákov, a jeho bratia kňazi, a Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a jeho bratia, a po­stavili ol­tár Boha iz­rael­ského, aby na ňom prinášali spaľované obete, ako je pred­písané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Ekumenický

2 Jócadakov syn Jéšua so svojimi druh­mi, kňaz­mi, a Šeal­tíelov syn Zerub­bábel so svojimi druh­mi sa roz­hod­li po­staviť ol­tár Bohu Iz­raela, aby na ňom prinášali spaľované obety, ako je na­písané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Bible21

2 ne­boť Jošua, syn Jo­ca­dakův, se svý­mi bra­t­ry kněží­mi a Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, se svý­mi bra­t­ry za­ča­li stavět ol­tář Bohu Iz­rae­le, aby na něm moh­li přinášet zápalné obě­ti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mo­jžíše.