RoháčekEzdráš3,1

Ezdráš 3:1

A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema.


Verš v kontexte

1 A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema. 2 V­tedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šeal­tielov, i jeho bratia a vy­stavili ol­tár Boha Iz­raelov­ho, aby obetovali na ňom zápal­né obeti, jako je na­písané v zákone Mojžiša, muža Božieho. 3 A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema.

Evanjelický

1 Keď na­stal sied­my mesiac, ako Iz­rael­ci boli v mes­tách, ľud sa do jed­ného zhromaždil do Jeruzalema.

Ekumenický

1 Keď sa blížil sied­my mesiac, vtedy, keď už Iz­raeliti boli vo svojich mes­tách, zišiel sa do jed­ného ľud v Jeruzaleme.

Bible21

1 S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu,