RoháčekEzdráš2,69

Ezdráš 2:69

dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto.


Verš v kontexte

68 A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te: 69 dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto. 70 A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

69 dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto.

Evanjelický

69 podľa svojej možnos­ti venovali na boho­služob­ný po­klad šesťdesiat­jeden­tisíc zlatých drachiem, päťtisíc striebor­ných mín a sto kňaz­ských rúch.

Ekumenický

69 Podľa svojich možnos­tí pris­peli na dielo chrámu šesťdesiat­jeden­tisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňaz­ských rúch.

Bible21

69 Do sbírky na toto dílo dali pod­le svých možností 61 000 dra­chem zla­ta, 5 000 hři­ven stříb­ra a 100 kněžských suknic.