RoháčekEzdráš2,70

Ezdráš 2:70

A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.


Verš v kontexte

68 A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te: 69 dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto. 70 A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

70 A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.

Evanjelický

70 Kňazi a levíti, nie­ktorí z ľudu, speváci i vrát­nici a chrámoví ne­voľníci sa usadili vo svojich mes­tách; aj celý Iz­rael sa usadil vo svojich mes­tách.

Ekumenický

70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.

Bible21

70 Kněží, levi­té, něk­teří z li­du, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové se usa­di­li ve svých měs­tech a ostatní z Iz­rae­le zase ve svých měs­tech.