Roháček5. Mojžišova7,3

5. Mojžišova 7:3

Deuteronomium

Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.


Verš v kontexte

2 A Hos­podin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a po­biješ ich; is­tot­ne ich vy­hladíš zariek­nuc ich na ú­pl­nú záhubu; neučiníš s nimi sm­luvy ani sa nezľutuješ nad nimi. 3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi. 4 Lebo by od­vrátil tvoj­ho syna, takže by ma ne­na­sledoval, ale by slúžili iným bohom, a zanietil by sa na vás hnev Hos­podinov a vy­hladil by ťa rých­le.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.

Evanjelický

3 Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov,

Ekumenický

3 Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna.

Bible21

3 Ne­spřízníš se s nimi – ne­dáš svou dce­ru je­jich synovi ani ne­vez­meš je­jich dce­ru pro svého sy­na.