Evanjelický5. Mojžišova7,3

5. Mojžišova 7:3

Deuteronomium

Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov,


Verš v kontexte

2 a keď ti ich Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá a porazíš ich, musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be, ne­smieš s nimi uzav­rieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi. 3 Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov, 4 lebo by tvojich synov od­vrátili odo mňa a oni by slúžili iným bohom; po­tom by vzplanul hnev Hos­podinov proti vám a čo­skoro by vás vy­hubil.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.

Evanjelický

3 Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov,

Ekumenický

3 Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna.

Bible21

3 Ne­spřízníš se s nimi – ne­dáš svou dce­ru je­jich synovi ani ne­vez­meš je­jich dce­ru pro svého sy­na.