Roháček5. Mojžišova32,4

5. Mojžišova 32:4

Deuteronomium

Skalo, ktorej dielo je do­konalé! Lebo všet­ky jeho ces­ty sú ­spraved­livým súdom. Sil­ný Bôh ver­ný, u ktorého nieto ne­právos­ti; spraved­livý je a priamy.


Verš v kontexte

3 Lebo budem hlásať meno Hos­podinovi. Vzdaj­te veleb­nosť nášmu Bohu! 4 Skalo, ktorej dielo je do­konalé! Lebo všet­ky jeho ces­ty sú ­spraved­livým súdom. Sil­ný Bôh ver­ný, u ktorého nieto ne­právos­ti; spraved­livý je a priamy. 5 Porušilo sa mu - nie jeho synovia, ich škvr­na - pre­vrátené po­kolenie a spletilé.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

4 Skalo, ktorej dielo je do­konalé! Lebo všet­ky jeho ces­ty sú ­spraved­livým súdom. Sil­ný Bôh ver­ný, u ktorého nieto ne­právos­ti; spraved­livý je a priamy.

Evanjelický

4 On Skalou, do­konalé je dielo Jeho, lebo všet­ky Jeho ces­ty sú správ­ne. Je Bohom ver­ným, a nie vierolom­ným, On spravod­livý je a priamy.

Ekumenický

4 On je Skala, jeho dielo je do­konalé, všet­ky jeho ces­ty sú správ­ne. Boh je ver­ný, bez ne­právos­ti, spravod­livý a priamy.

Bible21

4 On je Ská­la! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho ces­ty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křiv­dy vzdálen, on je sprave­dlivý a upřímný!