Roháček5. Mojžišova3,3

5. Mojžišova 3:3

Deuteronomium

A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive.


Verš v kontexte

2 A Hos­podin mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorej­skému kráľovi, ktorý býval v Chešbone. 3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive. 4 Toho času sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­gób, kráľov­stvo Óga v Bázane.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive.

Evanjelický

3 A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil.

Ekumenický

3 Hos­podin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášan­ského kráľa Óga so všet­kým jeho ľudom. Po­zabíjali sme ich, takže ni­kto ne­mohol uj­sť.

Bible21

3 Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý.