Roháček5. Mojžišova3,4

5. Mojžišova 3:4

Deuteronomium

Toho času sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­gób, kráľov­stvo Óga v Bázane.


Verš v kontexte

3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive. 4 Toho času sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­gób, kráľov­stvo Óga v Bázane. 5 Všet­ky tieto mes­tá boly ohradené vy­sokými múrami, opat­rené bránami a za­súvacími závorami, krome ne­oh­radených miest, k­torých bolo veľmi mnoho.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Toho času sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­gób, kráľov­stvo Óga v Bázane.

Evanjelický

4 V tom čase sme mu za­brali všet­ky mes­tá. Nebolo mes­ta, ktoré by sme mu ne­odňali: šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­góbu, kráľov­stvo Óga v Bášáne.

Ekumenický

4 Vtedy sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktoré by sme neboli dobyli: šesťdesiat miest, kraj Ar­gób, celé Ógovo kráľov­stvo v Bášane.

Bible21

4 Všech­na jeho měs­ta jsme tenkrát do­by­li. Ne­bylo tvrze, již bychom jim ne­zís­ka­li – še­desát měst, ce­lý kraj Argob, Ogo­vo králov­ství v Bášanu.