Roháček5. Mojžišova2,13

5. Mojžišova 2:13

Deuteronomium

A tak teraz vstaňte a prej­dite po­tok Záred. Aj sme prešli po­tok Záred.


Verš v kontexte

12 A na Seire bývali pred­tým Chorovia, a synovia Ezavovi zau­jali ich d­ržavie a vy­hubili ich zp­red svojej tvári a bývali na ich mies­te, tak ako učinil Iz­rael zemi svoj­ho vlast­níc­tva, ktorú im dal Hos­podin. 13 A tak teraz vstaňte a prej­dite po­tok Záred. Aj sme prešli po­tok Záred. 14 A času, v ktorom sme išli z Kádeš-bar­nee, až sme prešli po­tok Záred, bolo tridsaťosem rokov, do­kiaľ ne­vym­relo všet­ko to po­kolenie, mužovia, súci do vojny, zp­ro­stred tábora, tak ako im pri­sahal Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak teraz vstaňte a prej­dite po­tok Záred. Aj sme prešli po­tok Záred.

Evanjelický

13 A teraz sa po­ber­te a prej­dite cez po­tok Zered. Po­tom sme prešli cez po­tok Zered.

Ekumenický

13 Teraz vstaňte a prej­dite cez po­tok Zered. Prešli sme teda cez po­tok Zered.

Bible21

13 Přikázal: „Vzhů­ru, pře­kroč­te po­tok Zered!“ a tak jsme pře­kroči­li po­tok Ze­red.