Roháček5. Mojžišova2,14

5. Mojžišova 2:14

Deuteronomium

A času, v ktorom sme išli z Kádeš-bar­nee, až sme prešli po­tok Záred, bolo tridsaťosem rokov, do­kiaľ ne­vym­relo všet­ko to po­kolenie, mužovia, súci do vojny, zp­ro­stred tábora, tak ako im pri­sahal Hos­podin.


Verš v kontexte

13 A tak teraz vstaňte a prej­dite po­tok Záred. Aj sme prešli po­tok Záred. 14 A času, v ktorom sme išli z Kádeš-bar­nee, až sme prešli po­tok Záred, bolo tridsaťosem rokov, do­kiaľ ne­vym­relo všet­ko to po­kolenie, mužovia, súci do vojny, zp­ro­stred tábora, tak ako im pri­sahal Hos­podin. 15 Bola aj ruka Hos­podinova proti nim, aby ich desila a tak vy­hubila zprostred tábora, až i vy­mreli.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A času, v ktorom sme išli z Kádeš-bar­nee, až sme prešli po­tok Záred, bolo tridsaťosem rokov, do­kiaľ ne­vym­relo všet­ko to po­kolenie, mužovia, súci do vojny, zp­ro­stred tábora, tak ako im pri­sahal Hos­podin.

Evanjelický

14 Naše putovanie z Kádeš-Bar­néy až po po­tok Zered trvalo trid­sať osem rokov, kým z tábora ne­vyhynulo celé po­kolenie bojov­níkov, ako im pri­sahal Hos­podin.

Ekumenický

14 Naše putovanie z Kádeš-Bar­ney až po pre­chod cez po­tok Zered trvalo trid­saťosem rokov, kým z tábora bojov­níkov ne­vym­relo celé po­kolenie, ako im pri­sahal Hos­podin.

Bible21

14 Naše putování od Ká­deš-barné po pře­kročení po­toku Ze­red trvalo třicet osm let. Ce­lé to poko­lení bo­jovníků me­zi­tím v tá­boře až do po­sledního vy­mře­lo, jak jim Hos­po­din přísahal.