Roháček5. Mojžišova10,13

5. Mojžišova 10:13

Deuteronomium

aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré.


Verš v kontexte

12 A tak teraz, Iz­raelu, čože žiada Hos­podin, tvoj Bôh, od teba krome toho, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval a aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým svojím srd­com a celou svojou dušou, 13 aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré. 14 Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré.

Evanjelický

13 aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re.

Ekumenický

13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo.

Bible21

13 a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro.