Evanjelický5. Mojžišova10,13

5. Mojžišova 10:13

Deuteronomium

aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re.


Verš v kontexte

12 Iz­rael, čo žiada teraz od teba Hos­podin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil len po Jeho ces­tách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou, 13 aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re. 14 Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej;

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré.

Evanjelický

13 aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re.

Ekumenický

13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo.

Bible21

13 a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro.