RoháčekDaniel3,1

Daniel 3:1

Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona.


Verš v kontexte

1 Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona. 2 A kráľ Na­buchodonozor po­slal shromaždiť sat­rapov, voj­vodov, náčel­níkov, sud­cov, po­klad­níkov, znal­cov zákona, rad­cov a všet­kých vladárov krajín, aby prišli na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor. 3 Vtedy sa shromaždili sat­rapovia, voj­vodovia, náčel­níci, sud­covia, po­klad­níci, znal­ci zákona, rad­covia a všet­ci vladári krajín na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor, a stáli pred ob­razom, ktorý po­stavil Na­buchodonozor.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona.

Evanjelický

1 Kráľ Nebúkad­necar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vy­sokú, šesť lakťov širokú. Dal ju po­staviť v údolí Dúra v Babylone.

Ekumenický

1 Kráľ Nebúkad­necar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šír­ka šesť lakťov. Dal ju po­staviť na rovine Dúra v babylonskej provin­cii.

Bible21

1 Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon.

RoháčekDaniel3,1