EvanjelickýDaniel3,1

Daniel 3:1

Kráľ Nebúkad­necar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vy­sokú, šesť lakťov širokú. Dal ju po­staviť v údolí Dúra v Babylone.


Verš v kontexte

1 Kráľ Nebúkad­necar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vy­sokú, šesť lakťov širokú. Dal ju po­staviť v údolí Dúra v Babylone. 2 Kráľ Nebúkad­necar dal zvolať sat­rapov, predákov, mies­to­držiteľov, rad­cov, správ­cov po­kladu, sud­cov, úrad­níkov, všet­kých hod­nos­tárov krajiny, aby prišli na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť. 3 Vtedy sa zhromaždili sat­rapovia, predáci, mies­to­držitelia, rad­covia, správ­covia po­kladu, sud­covia, úrad­níci a všet­ci hod­nos­tári krajiny na po­sviac­ku sochy, a po­stavili sa pred ňu.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona.

Evanjelický

1 Kráľ Nebúkad­necar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vy­sokú, šesť lakťov širokú. Dal ju po­staviť v údolí Dúra v Babylone.

Ekumenický

1 Kráľ Nebúkad­necar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šír­ka šesť lakťov. Dal ju po­staviť na rovine Dúra v babylonskej provin­cii.

Bible21

1 Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon.